Propera activitat

Notícia destacada

22 de abril, 2021

Amb motiu del debat que suscita la futura implementació de l’enèsima llei educativa –la Lomloe–, i amb aquesta la també enèsima reforma curricular de l’educació obligatòria, convé assenyalar unes constatacions que no per evidents resulten menys oportunes de recordar. En primer lloc, cal dir que tot currículum és resultat d’una acció política o, millor, d’un recopilatori de decisions d’índole política, atès que no responen a argumentacions de contrastació científica. Qui decideix, i en nom de qui, el que es posa en el currículum escolar o se’n treu? Quines competències, objectius i continguts d’aprenentatge es prescriuen com a obligatoris i universals i quins no? I quins son els arguments de la mencionada tria? La tradició potser? La força de determinats lobbies gremials o corporatius? El poder de l’acadèmia o acadèmies? Els interessos dels grups de pressió seculars de l’Estat?

Llegir més.

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

08 de març de 2021

El Govern va crear fa mesos un grup de treball per elaborar l’estratègia “Catalunya 2022”, que permetrà fer propostes de futur...

ALTRES ACTIVITATS

28 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos