Propera activitat

Notícia destacada

13 de juny, 2020

Enric Roca, director d'Edu21

Durant aquest temps en què l’escolarització ha esdevingut virtual hem pogut comprovar que, en molts casos, s’atomitzaven les demandes als alumnes a partir de les matèries d’especialització del professorat, sovint mancades d’una visió conjunta pròpia d’equip docent. L’organització curricular disfuncional d’alguns centres s’ha reproduït en l’àmbit virtual.

Llegir més.

 

Llegir el darrer butlletí Edu21


Grup EduEstatGrup EduInterGrup Edufutur

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

28 de febrer de 2020

ALTRES ACTIVITATS

28 de febrer de 2020

El 25 de febrer, a les 19:30, Edu21 va protagonitzar una xerrada i un debat sobre: “Educació i Cultura. Els fonaments de...

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos

Model de mentoria per al proper curs.

Enric Roca explica la proposta d’Edu21 per al setembre. Planifiquem el nou curs. Avancem vers la nova escola.