Propera activitat

Notícia destacada

18 de octubre, 2018

Anna Jolonch, doctora en ciències de l'educació i amiga d'Edu21 (Publicat al Diari Ara)

La millora de la formació i l’accés a la professió docent és una de les grans preocupacions dels sistemes educatius arreu d’Europa. En un informe recent de la Comissió Europea, ‘La carrera docent a Europa: accés, progressió i suport’ (Eurydice 2018), es destaca el problema de l’escassetat i l’envelliment de la població docent. Hi ha una reducció del nombre d’estudiants que es matriculen en els cursos de formació inicial. Altres problemes comuns són la feminització de la professió i el nombre de docents que l’abandonen. La majoria de problemes es relacionen amb una qüestió més àmplia: “l’atractiu de la professió”. Per això la reforma i la millora de la formació ha esdevingut una prioritat en política educativa. Les tendències generals són una millor selecció dels estudiants, l’exigència d’un nivell de màster per prestigiar la professió o la tendència a donar més protagonisme a les escoles i els mestres a l’hora de formar als nous docents.

Llegir més.

 


Llegir el darrer butlletí Edu21

TRIBUNES

10 de abril de 2018

Aprenentatge entre professors i docència compartida. Per aprenentatge entre iguals entenem diferents modalitats d’ensenyament i aprenentatge que fan dels processos d’interacció una oportunitat per aprendre dels altres.

GRUPS DE TREBALL

31 de gener de 2018

Grup d'estudi sobre les diferents temàtiques educatives que cal sotmetre a escrutini crític per a poder bastir, quan arribi l'oportunitat, un sistema educatiu propi per a Catalunya.

ALTRES ACTIVITATS

20 de febrer de 2018

Prèviament a la 32 tribuna, els ponents van mantenir una conversa distesa i molt enriquidora amb els amics i amigues d’Edu21....

Butlletí

Recull de notícies, articles i estudis de rellevant interès, espai obert i d’opinió on els professionals del món educatiu comparteixen les seves reflexions i interessos.

Fes-te amic!

Edu21 vol comptar amb una àmplia i variada xarxa d’Amics, que formin la base d’un moviment de canvi i transformació pedagògica, per bastir un model educatiu innovador capaç de donar resposta als reptes presents i futurs de la societat catalana.

Referents

L’espai Edu21 Referents pretén contribuir a la divulgació, promoció i desenvolupament de projectes, experiències, institucions, persones i organitzacions que es caracteritzen per a portar a terme iniciatives i pràctiques d’innovació educativa.

Vídeos