01 de juliol de 2009

Coaching Edu21: LA GESTIÓ DE LA TUTORIA

Calendari i horaris: Dies 1, 2 i 3 dejuliol de 2009 de 9h a13:30h i de 15h a19h dimecres i dijous i de 9 ha14h el divendres.

 

Contingut: Edu21 planteja unesjornades d’entrenament professional intensiu per a docents amb la intenció detreballar la temàtica de l’acció tutorial entots els seus vessants, fent ús de tècniques pròpies del coachingamb simulacions filmades, pràctiques reflexives, dinàmiques de grup, anàlisi decasos, etc. Es pretén que després de les jornades els educadors puguin aplicar aquestsconeixements pràctics en el seu centre i en els seus grups d’estudiants al’haver-los treballat sobre els propis comportaments, actituds i respostesemocionals en escenaris similars als habituals professionals.

 

El tema de la tutoria és cabdal per a la millorade la qualitat educativa, per això cal un entrenament específic per tractar, amb plenaprofessionalitat i amb garanties de qualitat, tant la docència amb el grupclasse del qual s’exerceix com a tutor com la tasca d’orientació personal, acadèmica i professionalals nois i noies tutelats i, molt important, el contacte, la comunicació i la relacióeducativa amb les famílies. Per això es treballaran a fons elssegüents continguts:

 

  • El Pla tutorial i la seva vinculació amb el Projecte de centre.
  • El rol professional com a docent i el rol com a tutor.
  • La gestió de les classes de tutoria.
  • La dinàmica del grup classe i el lideratge del tutor. Dinàmiques de grup.
  • El lideratge de l’equip docent.
  • L’avaluació inicial, contínua i final dels estudiants. Les reunions d’avaluació.
  • L’atenció de la diversitat des de la perspectiva de la tutoria: alumnes amb necessitats educatives (problemes de comportament; dificultats d’aprenentatge; altes capacitats, etc.).
  • L’orientació personal, acadèmica i professional.
  • La gestió de la informació tutorial envers els alumnes, els pares, l’equip docent, els serveis educatius, etc.
  • Les entrevistes a alumnes i pares.

 

Es prioritzarà la mirada sobreels processosde comunicació (verbals i no verbals) dels tutors, de les seveshabilitats per a la planificació, l’organització i l’avaluació de la tascatutorial i s’analitzaran els punts forts i els febles de cada participant en aquests aspectes, totproporcionant instruments i estratègies per a potenciar els primers i amortirels segons.

 

Equip docent:

 

Diversos experts en tutoria, orientació, consultoria idocència universitària coordinats per: Enric Roca, coordinadord’Edu21 i professor de Pedagogia de la UAB i FrancescXavier Moreno, psicopedagog d’IES i professor de Pedagogia de la UAB.

 

Lloc:Castell de Castellet (Pl. Castell s/n, Castellet i la Gornal). A 40 minuts deBarcelona.

 

 

Material del curs: Portfoli de material complementari, DVDde les sessions i certificació del curs.

 

Preu:  130 € 

 

Inscripcions abans del 23 de juny de 2009

(Trobareu el formulari d’inscripció després del cronograma, al final d’aquesta pàgina web).

 

Activitatreconeguda en el Pla de Formació del Departament d’Educació (30 hores)

Cronograma

HORARI

DIMECRES

1 juliol

DIJOUS

2 juliol

DIVENDRES

3 juliol

 

09.00-10.00

 

Dinàmica de presentació.

Qüestionari inicial

 

La coordinació de l’equip docent

Reunió avaluació. Pràctica 5

 

10.00-11.00

 

Projecte de Centre i PAT.

Treball per grups

Competències i tècniques per a les entrevistes

Reunió avaluació. Pràctica 6

 

11.00-11.30

 

Cafè

Cafè

Cafè

 

11.30-12.30

 

Gestió de la classe de tutoria. Pràctica 1

Entrevista amb pares. Pràctica 3

Avaluació i tutoria

Conclusions en grup

 

12.30-13.30

 

Gestió de les classes de tutoria

 

Atenció a la diversitat i gestió de la informació de tutoria

 

Avaluació de les jornades, resum, treballs complementaris i qüestionari final

 

15.00-16.30

 

Gestió de la classe de tutoria. Pràctica 2

Entrevista amb pares. Pràctica 4

Cloenda

 

 

16.30-18.00

 

Cafè amb:

Albert Serrat (expert en dinàmica de grups):

Rols i dinàmiques del grup-classe. El lideratge del tutor

 

Cafè amb:

Màrius Martinez (expert en orientació):

L’orientació com a funció del tutor

 

 

 

18.00-19.00

 

 

PAT, classes de tutoria i dinàmiques de grup.

Conclusions en grup

 

Coordinació equip docent, orientació i entrevistes.

Conclusions en grup

 

 

Materials

Anunci coaching tutoria Edu21

Cronograma Tutoria Coaching Edu21

“Tothom diu que hem de ser empàtics però ningú diu com”

 

Docents

Enric Roca

Francesc Xavier Moreno

Elena Bigas

Màrius Martínez

Albert Serrat