IX Jornada: Relació família i escola

Per una educació compartida.

Quines dificultats troben els docents en la seva relació amb la famílies? Què demanarien que assumissin als pares i mares com a compromís conjunt per a l’educació dels nois i noies?

Quines dificultats troben les famílies en la seva relació amb l’escola en general i amb els docents en particular? Què els demanarien per incrementar la comunicació i col·laboració mútues?

 

Jornada adreçada a tots els professionals de l’ensenyament i als pares i mares, on s’escoltaran i es debatran les seves opinions i problemàtiques en relació a la relació que hauria d’existir entre l’escola i la família. Es considera un element fonamental per a la qualitat educativa que les línies fonamentals del projecte educatiu d’un centre sigui compartit per les famílies. Tanmateix, existeixen prejudicis i dificultats per assolir aquesta desitjada col·laboració i compromís compartits. Volem treballar les vies de superació de la malfiança i proposar fórmules pràctiques per aconseguir una relació mútua de coresponsabilitat.

Activitat reconeguda com a formació pel Departament d’Educació.

 

Edu21 demana més transparència als centres educatius si es vol millorar la col·laboració entre família i escola

 

El Col·legi Episcopal “Verge de l’Acadèmia” de Lleida ha acollit la IXJornada d’Edu21 sota el títol “Relació família i escola: per unaeducació compartida”.

Enla sessió, celebrada el 17 d’abril de 2009, es pretenia generar unentorn de discussió i diàleg per tal de compartir les dificultats idemandes dels professionals de l’educació i les famílies.

Lajornada ha comptat amb la intervenció, entre d’altres, del Dr. JaumeSarramona, catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, idel Dr. Enric Roca, professor de la mateixa universitat i coordinadord’Edu21, i la participació de professionals de la docència, pares imares i representants de la FAPAES de Lleida.

El treball hagenerat grups d’anàlisi i debat sobre la relació escola-família, lesconclusions dels quals han estat posteriorment analitzades pelsexperts.

Tot i que s’han ressaltat àmbits compartits sobrefamília i escola, això no ha impedit que es delimitessin els espais deresponsabilitat preferent d’uns i altres.

Entre les principalsconclusions destaca la necessitat d’augmentar la transparència i lainformació que les escoles fan arribar als pares i al conjunt de lasocietat, el que repercutiria en l’augment de la confiança i lacol·laboració entre les dues institucions.

 

Detalls de l’activitat

Dia: 17 d’abril de 2009

Hora: 17:30h-20:45h

Lloc: Col·legi Episcopal (c/Doctor Combelles 38, Lleida)

 

Programa

17:15h Rebuda i lliurament de documentació
17:30h Presentació de la jornada
17:40h Treball en grups:

Grup pares i mares: Què demanem a l’escola i als docents?

Grup docents: Què demanem a les famílies?

18:45h Descans
19:00h Exposició de les demandes dels dos grups i col·loqui en grup gran amb els pedagogs Jaume Sarramona i Enric Roca
20:15h Elaboració de propostes per millorar la relació família i escola
20:45h Comiat i anunci del bloc temàtic per a la continuació de la reflexió

 

Vídeo

Vídeo

Materials d’interès

Anunci de l’acte (pdf)

Monogràfic sobre la participació dels pares i mares en l’educació (Consejo Escolar del Estado)

Família i educació a Catalunya (Fundació Bofill)

Per a un nou marc de relacions entre la família, l’escola i la societat (Jordi Riera)

Pares – professors. Dificultats de comunicació (FAPAES)

El binomi família-escola (Francesc Xavier Moreno)

Conclusions de la jornada: responsabilitats i confiança entre família i escola (Enric Roca)

 

Ponents

Jaume Sarramona

Enric Roca