30 agost 2018
Margarita Guinó Arias, mestra, psicopedagoga i amiga d’Edu21

Aprendre entre iguals, docents aprenent en xarxa

A les escoles del nostre país, cada vegada s’estenen més diferents modalitats d’aprenentatge entre iguals: experiències d’ensenyament-aprenentatge basats en la interacció com a mètode per aprendre dels altres.

 

“Ningú sap tant per no tenir res per aprendre, ni tan poc per no tenir res a ensenyar”

(Daniel Reyes)

 

Els alumnes interactuen d’acord amb uns models pautats amb companys de la seva pròpia aula, però també d’altres aules amb diferència d’edat i nivell d’aprenentatge. Un realitza el rol de tutor, acompanyant al seu “tutorat” en el seu procés d’aprenentatge. Tots dos aprenen, perquè el tutor ha de desenvolupar les tasques del procés de “tutorització”, tasques que impliquen desenvolupar habilitats i destreses de certa complexitat.

Els avantatges d’aquestes metodologies es comencen a traslladar al treball docent. Com deia el doctor David Duran (coordinador del GRAI, Grup de recerca sobre aprenentatge entre iguals, ICE UAB) a la passada 33ª Tribuna d’Edu21, els docents no poden ser els únics que no aprenen a l’aula. Com a part del desenvolupament professional docent, podem promoure i facilitar un aprenentatge efectiu dels docents amb algun dels tres escenaris diferents que va definir i caracteritzar el doctor David Duran: tutoria entre iguals, cooperació i col·laboració.

Aquest aprenentatge efectiu entre docents és possible també entre escoles, amb mestres i professors d’escoles diferents, fins i tot de països i sistemes educatius diferents. Un exemple d’aquestes interaccions efectives basades en la col·laboració entre docents de diferents escoles es dona en el cas dels projectes col·laboradors en xarxa que promouen diverses entitats al nostre país, com és el cas d’IEARN Pangea.

iEARN (International Education and Resource Network, Xarxa Internacional d'Educació i Recursos) és una organització sense ànim de lucre que, des de 1988, fomenta la realització de projectes en xarxa col·laboradors entre centres d'ensenyament d'arreu del món. El seu primer objectiu és fomentar les relacions d'amistat entre professorat i alumnat de diferents comunitats, basades en el mutu coneixement i el respecte. Per assolir aquesta fita, iEARN promou l'ús col·laboratiu de les TIC i ofereix a la comunitat educativa un ampli ventall de projectes i recursos. Actualment, l'organització està implantada en més de 140 països. iEARN-Pangea és la denominació del centre iEARN a Catalunya.

IEARN Pangea ofereix als mestres i professors de Catalunya un ampli ventall de projectes en xarxa col·laboratius, per a totes les etapes educatives. Són projectes pluridisciplinaris que treballen el currículum propi de cadascuna de les etapes educatives; faciliten la integració dels continguts de l’àmbit digital com a competència transversal al currículum propi de cadascuna de les etapes educatives; i fomenten el treball col·laboratiu en xarxa entre escoles de diversos llocs, dins i fora del país.

En tots els projectes, els docents que participen amb els seus grups d’alumnes compten amb un espai de comunicació i el suport de l’equip de coordinació que els facilita el seguiment del projecte, els materials didàctics i tècnics necessaris, ajuden a resoldre els dubtes que puguin anar sorgint, creant un clima de treball dinàmic i afavorint la interacció entre els diferents centres educatius participants. En aquest espai de comunicació es comparteixen, entre d’altres, com s’han planificat i desenvolupant a l’aula les activitats del projecte: múltiples visions per millorar el disseny de les sessions de treball a l’aula.

Els docents col·laboren entre ells per millorar la seva pràctica docent, integrant de manera “invisible” a les aules les competències transversals, especialment l’àmbit digital, així com el treball de valors, el plurilingüisme, la interculturalitat, el coneixement i el respecte mutu entre cultures diferents, el respecte pel nostre entorn a partir del coneixement de la nostra cultura, història, costums... Aquest creixement professional s’aconsegueix gràcies a les activitats proposades que condueixen a provocar situacions de comunicació i interacció digital en escoles properes però també més allunyades, d’altres sistemes educatius i amb diversitat cultural i professional.

El Departament d’Ensenyament dona suport a aquests projectes en forma de certificació de la participació dels mestres i professors com una activitat de formació més de les que estan incloses en els plans de formació anuals.