20 setembre 2009
Enric Roca, coordinador d'Edu21

Tutoria i coaching

A principis del mes de juliol Edu21 organitzà unes jornades d’entrenament intensiu per a docents (coaching) sobre el tema de la tutoria. Des del seu inici Edu21 ha considerat les funcions de la tutoria com un element cabdal per a la qualitat del nostre sistema educatiu i, com a conseqüència, aquest ha estat el tema escollit per a introduir una modalitat innovadora d’entrenament professional adreçat als mestres i professors de casa nostra. El seu èxit rotund en exigeix ara la seva continuïtat i obertura envers noves temàtiques professionals.

Com entenem nosaltres el coaching dins unes jornades d’entrenament professional per a docents? En primer lloc: com aquella exercitació d’adequades competències davant problemes professionals que es donen en la feina diària i on la formació inicial –i bona part de la tradicional formació permanent– no ofereix estratègies pràctiques contrastades. En segon terme: com un assaig i entrenament intensius, així com un modelatge pràctic i a fons de les reaccions, actituds, coneixements i comportaments que, des de cada personalitat, s’activen davant situacions problemàtiques en la feina diària. I això, que és vàlid en molts camps professionals, per què no ho pot ser també en el camp de la docència?

Estem convençuts que els professors del segle XXI s’han de formar no només en el domini de les competències disciplinàries, metodològiques i didàctiques sinó també, i molt fonamentalment, en habilitats i estratègies socials, emocionals, actitudinals i d’autoconeixement i autoregulació. I per això, el coaching –com a entrenament sistemàtic i intensiu–, les simulacions de situacions problemàtiques, la reflexió individual a partir de l’autoanàlisi del comportament, el debat i el bescanvi d’opinions en grup, etc, permeten un aprenentatge individual i en grup que esdevé útil i pràctic, és a dir, amb capacitat de transferència envers les situacions professionals reals.

A partir d’aquests supòsits, Edu21 ha dissenyat el format d’unes jornades de coaching professional per a docents que combinen els coneixements teòrics i les estratègies pràctiques amb els entrenaments en base a simulacions gravades en vídeo que permeten l’anàlisi sistemàtic individual i en grup de les accions i comportaments filmats i, per tant, un autèntic entrenament de l’autoconsciència dels propis comportaments professionals possibilitant alhora la seva modificació, si s’escau, en futurs escenaris docents semblants.

Aquesta metodologia pot utilitzar-se en moltes temàtiques que avui dia constitueixen les principals preocupacions dels nostres mestres i professors quan acudeixen a la seva feina: problemes de comportament a l’aula; afrontar l’enorme diversitat de l’alumnat; dominar una adequada competència comunicativa i un saber fer per a motivar l’estudiant envers l’aprenentatge i per liderar un bon clima relacional d’aula; ser competent en la direcció de les entrevistes amb els estudiants i els pares; saber dirigir, liderar o coordinar centres educatius, equips docents, etc.; poder combinar les TIC en la gestió d’una aula que ha d’atendre tant als alumnes amb dificultats com als excel·lents, etc.

El primer coaching d’Edu21 celebrat als castell de Castellet el passat mes de juliol aprofundí en el tema de la tutoria amb més de 20 participants, professors de secundària i de primària. Tots ells, manifestaren al final de les jornades, que repetirien un nou coaching d’Edu21 al temps que recomanarien el de la tutoria per a tots els docents. És aquesta valoració la que millor explica el resultats d’aquestes jornades. Les competències professionals en les funcions de tutoria resulten vitals si volem dotar de qualitat la relació quotidiana i pedagògica dels docents amb els seus alumnes, amb els pares, amb els companys i amb el propi projecte de centre. No oblidem que el tutor ha de ser l’encarregat d’acompanyar al noi i noia tot ajudant-lo a construir un projecte vital (personal, acadèmic i professional) que el vagi guiant en la seva etapa formativa i que actuï, a més, de forma preventiva i promocionadora del seu èxit escolar i, per tant, de la seva plena integració social així com de la construcció d’una personalitat equilibrada, madura, feliç i responsable.

Si som capaços de tenir excel·lents tutors i tutores en els nostres centres educatius, que no defugin les funcions més compromeses de la tutoria, que posseeixin competències adequades per afrontar-la en temps complexos com l’actual, etc, haurem assegurat la base més sòlida per a garantir la qualitat del nostre sistema educatiu

A tots els nostres mestres i professors els voldríem convidar a experimentar la utilitat de les jornades de coaching que Edu21 oferirà durant l’actual curs que ara comença, donat que pretenem que l’experiència del passat mes de juliol només hagi estat la primera d’una sèrie molt prolífera i efectiva.