23 octubre 2007
Jordi Riera i Enric Roca (coordinadors)

Reflexions sobre l’educació en una societat coresponsable

L'obra, coordinada per Jordi Riera i Enric Roca, és el resultat del treball de debat i reflexió de l’equip de consultors, col·laboradors i participants en la primera fase del projecte educatiu Edu21 desenvolupada entre els anys 2005 i 2006. Els diferents capítols del llibre recullen els principals temes abordats en les activitats desenvolupades en el marc d'Edu21 i, també, d’altres d’especial interès per a l’educació actual i futura.

El tema de la coresponsabilitat de tots els agents implicats en les tasques educatives (família, escola, societat...) es tracta específicament en el primer capítol però, de fet, constitueix l’eix transversal de tota l’obra. En l’aspecte més pedagògic, el llibre aprofundeix en dos temes clau: la difícil conjunció entre la inclusió educativa i la recerca de l’excel·lència en l’aprenentatge i les dificultats que comporten, alhora, la defensa de la identitat i l’assumpció de la diversitat.

La temàtica de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’educació s’aborda mitjançant una proposta que apunta a la denominada escola digital en contraposició a l’analògica. També es dedica un capítol específic a l’ensenyament de les llengües, molt especialment de l’anglès, per la seva rellevància en l’educació actual.

Pel que fa a l’aspecte més organitzatiu, el llibre aprofundeix en la concepció de l’escola com una organització que aprèn alhora que ensenya. En el darrer capítol s'analitzen les repercussions que comporta considerar als mestres i professors com a simples recursos humans en l’àmbit de la gestió dels centres educatius.

Al final de cadascun dels capítols es presenten un seguit de propostes adreçades a l’administració educativa, als centres docents i a la resta d’agents educatius, que pretenen vincular la reflexió pedagògica amb un seguit d’accions pràctiques que contribueixin a la renovació i la millora de l’educació a Catalunya.

Ressenya publicada al número 379 de "Cuadernos de Pedagogía" 

http://www.cossetania.com/mostrar_producte.php?prod=729 Nota_Cossetania.pdf