1 setembre 2017

Programar per competències a l’educació primària

Aquesta publicació és una eina que facilita als equips docents de les escoles la realització de processos de reflexió pedagògica i la formalització de les programacions.

La programació d'una escola és el conjunt de decisions que prenen els equips docents per aconseguir uns objectius. Aquestes decisions afecten els diferents elements que intervenen en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Així, per prendre-les s'han de tenir en compte les necessitats dels alumnes, la millora dels seus aprenentatges, el marc normatiu vigent, el projecte educatiu de centre, el context on s'apliquen i els recursos disponibles.

Descarrega el document.

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/programar-educacio-primaria.pdf