21 setembre 2009
Institut National de Recherche Pédagogique (Comissió Europea)

NESSE – Network of Experts in Social Sciences of Education and training

Xarxa creada el 2007 amb l'objectiu d'assessorar la Comissió Europea analitzant les polítiques i reformes educatives, a nivell nacional, regional i europeu. També vol contribuir a difondre coneixements dels aspectes socials de l'educació.

http://www.nesse.fr/nesse/nesse_top/nesse/view?set_language=en