24 novembre 2009
Mireia Civís i Zaragoza, Jordi Riera i Romaní, Annabel Fontanet i Caparrós, i Elena S. Ojando i Pons (Fundació Jaume Bofill)

L’escola del segle XXI. Una mirada des de la societat civil

D'uns anys ençà hi ha un gran acord en l'assumpció que l'escola en solitari no pot donar resposta als reptes complexos de la societat actual, i que cal que l'escola, la família i els diversos agents educatius del territori realitzin un treball educatiu conjunt. En aquesta tasca de coresponsabilitat, però, s'haurien de tenir en compte sectors que, tot i no estar considerats clarament educatius, tenen molt a dir sobre la qüestió de l'educació.

Aquest estudi s'ha centrat justament en aquests sectors que, tot i tenir una preocupació per l'educació, tenen un impacte aparentment menys fort i directe en aquesta i que sovint queden al marge de les consultes i de la trama de complicitats que es pot establir amb el món educatiu. Sectors, tots ells, que tenen molta riquesa i llum a aportar a l'hora de dilucidar cap a on ha d'anar la nova escola del segle xxi i quin curs ha de seguir l'educació del país.

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=505&submenu=false&SC=12012007040643&titol=&autor=&ordenat=&&tags 505.pdf