20 maig 2009

“Les polítiques d’acollida dels immigrants a l’escola no donen els resultats esperats”

“Les polítiques actuals d’acollida dels nouvinguts a l’escola no estan donant els resultats esperats”. Aquesta és una de les conclusions principals de la X Tribuna Edu21: "Immigració i Educació a Catalunya" que ahir es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) en la que van participar Miquel Esteve, pedagog i professor de l'IES Miquel Tarradell, Mbaye Gaye, membre de l'AMPA del CEIP Àngel Baixeras, i Enric Roca, coordinador d'Edu21. Francesc Xavier Moreno, col·laborador d'Edu21, va actuar com a moderador.


Segons van destacar els
participants en aquesta nova edició de Tribuna,
“la normativa d'integració és clara però no és
efectiva”
. En línies generals “l'acolliment inicial dels nouvinguts és bo però després, durant tota
l'etapa educativa, hi han moltes mancances”
, va assenyalar Miquel Esteve. En
aquesta mateixa línia Enric Roca es va preguntar:
“i després de l'acollida què?” La resposta la va donar ell
mateix:
“cal que tot
el centre sigui acollidor, no només l'aula d'acollida. A més
–va afegir– el professorat ha de rebre una formació específica per
poder respondre adequadament a aquesta necessitat”
.

 

Roca també va dir que en la actual
conjuntura d'arribada massiva d'immigrants al llarg del curs escolar
“el sistema ha de donar respostes immediates, no s'ha
de deixar superar per la realitat, com passa sovint, ja que això crea
contradiccions i desorientació”
. Per Mbaye Gaye “la implicació del professorat en tot el procés
d'integració dels alumnes immigrants és fonamental”
. Segons el seu parer, també s'ha
d'estimular la participació dels pares d'aquests nens en tot el procés
educatiu,
“doncs,
dissortadament, la majoria no donen importància a l'educació”
.

 

L'altra gran qüestió que es va
tractar a la taula rodona d'ahir és saber com es pot conjuminar una inserció
activa perquè els alumnes nouvinguts esdevinguin catalans de ple dret
identificats amb la defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalanes
i, alhora, respectar i promoure els seus trets identitaris pluriculturals
diferencials. Segons Miquel Esteve,
“perquè hi hagi interculturalitat i la cultura catalana vertebri el
procés, d'entrada, aquesta cultura ha de ser-hi present en els centres”
. Al respecte, el director de l'IES
Tarradell va assenyalar que en el seu centre el 99% dels estudiants són
estrangers i per tant
“es
difícil fer miracles en llocs on la presència del català i la seva cultura és
simbòlica i marginal”
. A tall d'exemple va explicar que cada cop és més freqüent
veure com molts alumnes de cultura musulmana
“fan immersió en la cultura llatinoamericana i s'integren
en bandes urbanes com els ñetas o els latin kings
.

 

A banda del testimoni extrem
d'aquest pedagog, que òbviament no respon a la realitat general del país,
tothom a la taula va coincidir en assenyalar que cal esforçar-se i treballar
per tenir un model d'integració propi que doni sortida a la realitat
pluricultural del país a partir d'un ampli pòsit cultural català. En aquest
sentit, Enric Roca va afirmar que
“hem d'actuar com un país normal, sense complexes. L'escola catalana ha
de fer catalans, com l'alemanya fa alemanys o la francesa francesos”
. Una de les mesures urgents que
cal posar en marxa per aconseguir aquesta fita és
“revisar a fons els currículums escolars per refermar
el que som i el que volem transmetre”
.

 

Miquel Esteve va reclamar més
implicació de la societat per resoldre millor la integració dels nouvinguts.
“El model ha d'emanar de la societat, no de l'escola.
És la societat i no només l'escola qui s'ha d'implicar en aquesta qüestió”
, va assegurar. Per la seva part
Mbaye Gaye va defensar que la primera mesura que cal aplicar
“amb efectivitat” per fomentar la integració i
assegurar una mateixa comunitat de drets i deures és que
“el català sigui, a més de la llengua vehicular de
l'escola, la llengua habitual de comunicació dels alumnes, fins i tot en els
centres on els estrangers són majoritaris”
. Gaye, d'origen africà, creu que
l'administració també ha de fomentar l'ensenyament del català entre els pares i
mares dels alumnes nouvinguts.