18 juliol 2011
Núria Arís Redó, Miquel Àngel Comas (RUSC-Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento)

La formació permanent en el context de l’Espai Europeu de la Formació Permanent

La importància de la formació permanent és indiscutible en qualsevol context laboral i molt especialment en les actuals circumstàncies de crisi econòmica mundial. Però en l'actual espai europeu d'educació superior (EEES), les tendències i els plans de formació contínua adquireixen una dimensió global, que supera o, millor dit, hauria de superar els plantejaments reduccionistes. Per això, la construcció i el desenvolupament de l'espai europeu de formació permanent, EEFP (Comissió de les Comunitats Europees, 2001a), ha d'entendre's com un procés que està immers en un teixit més ampli. Es tracta d'una acció en xarxa on és necessària la implicació de molts agents actius professionals i on la convergència, el reconeixement i la cohesió han de ser els seus màxims elements qualitatius.
A la revisió exhaustiva de documents originals i oficials vinculats amb l'origen, els fonaments i la construcció de l'EEES destaca el repte que suposa l'EEFP en el context de l'EEES. A l'esmentada revisió, la formació permanent es concep sobre la base de la lliure circulació de ciutadans europeus i de la possibilitat d'oferir millors oportunitats formatives i laborals, ambdues en relació amb els principis de movilitat i reconeixement. Es constata que la plena adequació a la societat del coneixement exigeix uns mecanismes transparents i uns instruments eficaços que puguin permetre la millora de la qualitat i la competitivitat, la convergència i el reconeixement dels coneixements dels nivells acadèmics i els títols universitaris, com resposta a un nou mercat laboral cada cop més globalitzat, a l'avenç tecnològic i a la plena integració social europea.

Per això, la formació al llarg de la vida esdevé una acció prioritària europea sota el principi de la millora contínua i d'inversió en el capital humà en benefici propi, tal i com ho defineix la propia Comissió Europea.

http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n2-aris-comas/v8n2-aris-comas-esp v8n2-aris-comas-esp.pdf