15 abril 2011
Ángels Domingo Roget, Asunción Verdera Albiñana (Revista Infancias Imágenes, Cátedra UNESCO.)

La formació competencial del nen i la nena: bases per a una proposta articulada entre familia i escola

Aquest article descriu una investigació realitzada amb l'objecte de constatar si és possible un model de formació competencial que articuli els procesos educatius que s'esdevene, de forma operativa i sinèrgica, en el si de la família i a l'escola. Per respondre a la hipòtesi plantejada, les autores de l'article, Asunción Verdera i Àngels Domingo, col·laboradora d'Edu21, es proposen revisar les aportacions dels primers autors de la pedagogia científica sobre l'educació en la familia i analitzar si és possible establir una interacció a nivell competencial entre els comportaments familiars i escolars.

FormacionCompetiencialninoynina.pdf