14 desembre 2010
Pau Marí-Klose, Marga Marí-Klose, Elizabeth Vaquera i Solveig Argeseanu Cunningham (Fundació "La Caixa")

Infància i futur. Noves realitats, nous reptes

Aquest estudi examina les activitats i relacions dels infants de 0 a 10 anys i l'impacte que tenen sobre la vida infantil les transformacions socials recents, com ara l'aparició de nous tipus de família, la incorporació massiva de la dona al mercat laboral o les noves formes d'exercir la paternitat i la maternitat. S'hi analitza, a més, l'origen de fenòmens que poden afectar el desenvolupament dels infants, com ara l'obesitat, els problemes socioemocionals o la desafecció escolar. Els resultats inviten a reflexionar sobre una etapa crítica en què les experiències viscudes influeixen en la trajectòria vital futura, i contribueixen, per tant, a orientar iniciatives adreçades a ajudar les famílies i a millorar el benestar en la infància.

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes10_ca.html#vol30