2 febrer 2015
Marc Antoni Adell (Editorial CCS)

Ética para adolescentes

La presència dels valors als curricula ha estat una constant dels sistemes educatius actuals. I és que els aspectes formals de l’educació han preocupat –i preocupen-, de forma explícita, a pensadors, pedagogs i polítics. Específicament, la reflexió i el debat envers els valors constitueixen tot un repte en la formació dels adolescents, una etapa evolutiva del creixement personal, la més delicada de tot el procés.

Això ha dut a l’autor a abordar les bases del què s’ha convingut en nomenar “La vida moral i la reflexió ètica” –o simplement Ètica-, així com a operativitzar la corresponent intervenció educativa. I perquè a ningú no se li escapa que el foment i pràctica d’aquells valors no ha de circumscriure’s a determinats continguts curriculars, ni atribuir-se puntualment a certs àmbits acadèmics, s’elabora el present material, a fi que tots els agents compromesos en l’educació dels nostres adolescents –professorat, especialment tutors, monitors, educadors de lleure, pares...- disposen de pautes d’intervenció alternatives, fortament integrades en el devenir quotidià i orientades a aquella formació.

http://www.editorialccs.com/catalogo/ficha.aspx?i=3495