8 maig 2010
Marc Antoni Adell, Universitat de València

Els adolescents i el repte de la LOGSE

En la tasca educativa, hauríem de donar tot el protagonisme als subjectes de la formació que són els alumnes –alumnat, xicons i xicones-. I d’entre ells, per la seua complexa constitució afectiva i psicològica, els adolescents, que s’ “ubiquen”, ara mateix, en l’ensenyament secundari i especialment en la ESO –Educació Secundària Obligatòria-, l’etapa acadèmica més conflictiva, justament perquè els seus “habitants” es troben en plena i “efervescent” evolució.
Per això resulta de tant interès als qui han -hem- de tractar amb ells –mestres, orientadors, directius, monitors, educadors de temps lliure…i pares i mares- conèixer-los tant com siga possible, per actuar de forma adient, és a dir, amb assertivitat i flexibilitat alhora. Per això no resultarà sobrer endinsar-se, ni que siga per afegir les vostres experiències en la lectura d’aques llibre.

http://www.carenaeditors.com/colecciones/lendema.htm