31 octubre 2012
Albert Lacruz, coordinador d’útil i col·laborador d’Edu21

El tutor també ha de liderar (I)

Sovint parlem de la necessitat que l’equip directiu de centre tingui un lideratge, un autèntic lideratge, de l’equip docent. Tots sabem que, en això, tenim un marge per recórrer important, al nostre país. Algunes normatives recents, sortosament, avancen en aquesta direcció que, com s’ha demostrat en d’altres països educativament potents, és la direcció correcta.

Però el títol de l’article no parla d’equips directius, sinó de tutors. Així, doncs... tutoria i lideratge? Què hi té a veure, una cosa amb l’altra? La resposta és senzilla: liderar vol dir, sobretot, engrescar grups i crear climes adients. I aquesta és una responsabilitat de tot aquell qui hagi de portar equips de persones. Per exemple, el tutor.

En aquesta primera part de l’article provarem de raonar-ho. En la segona, concretarem com fer-ho.

El tutor és responsable d’un equip docent. No només ho és d’un grup d’alumnes (quelcom que la majoria dels tutors tenen ben clar), ni d’un conjunt de famílies (quelcom que, segurament, molts tutors també entenen), sinó també d’un equip de mestres/professors del centre. N’és responsable en el sentit que li toca coordinar-los i motivar-los en la seva acció tutorial. Diguem-ho d’una altra manera: si tots afirmem, en veu alta i convençuda, que l’acció tutorial és una tasca de tots els docents (i no només del tutor), la conseqüència evident és que al tutor li correspon dirigir i liderar aquest equip.

Que la tutoria és una tasca conjunta sembla prou acceptat, almenys teòricament. No ens imaginem (no damunt del paper, com a mínim), un tutor actuant per si sol, sense coordinar-se i comunicar-se amb la resta de docents que treballen amb aquell grup d’alumnes. Per tant, queda clar que l’equip docent d’un grup ha de treballar com un equip i el tutor ha de coordinar esforços per aconseguir els resultats.

D’una banda, doncs, al tutor li toca coordinar la tasca de l’equip docent. És a dir, li toca posar en comú la informació de l’evolució de l’alumnat, prendre acords amb l’equip docent i revisar el grau d’acompliment dels acords, tasques que fa en les reunions d’equip docent. Li toca coordinar la presa de decisions sobre atenció a la diversitat i establir recomanacions d’estudis posteriors per a l’alumnat que finalitza l’ESO, formalitzar actes d’avaluació i comunicar-se amb les famílies, entre diverses altres tasques.

D’altra banda, li toca liderar l’equip docent. I liderar va més enllà de coordinar: té a veure amb motivar i amb crear sensació d’equip. Heus aquí alguns reptes importants per al tutor, pel que fa al seu lideratge:
Aconseguir que cada membre de l’equip docent:

  • Aporti informació rica sobre l’alumne.
  • Destini temps a avaluar l’alumne de manera completa.
  • S’esforci en provar coses amb aquells alumnes que presenten fortes dificultats.
  • Entengui que la seva visió dels alumnes no és l’única i que, sumant constructivament les de tot l’equip, la diagnosi final serà més rigorosa.
  • Entengui que si compartim informació entre tots i tenim visió global, ajudarem més l’alumne i la família.
  • Tingui una bona visió global dels recursos, també externs, que poden ajudar-lo en la seva tasca tutorial (Dept. d’Orientació, EAP...).
  • Introdueixi aspectes d’orientació educativa (personal, acadèmica i professional) en les seves assignatures.
  • Mostri un autèntic compromís en posar en pràctica allò que acorda tot l’equip.
  • Faci aportacions constructives en àrees de treball d’altres docents.
  • ...

Treballar reptes com aquests (i d’altres també lligats a la motivació de l’equip docent) és fer una autèntica tasca de lideratge. En qualsevol organització hi ha diverses necessitats de lideratge, a banda d’aquella que exerceix la direcció. I en el cas dels centres educatius, la que fa al tutor és essencial per al bon funcionament general.

I de ben segur que no és senzilla de fer, en el cas d’un tutor. Sobretot, per una raó: no té, diguem-ho de manera senzilla i una mica barroera, superioritat jeràrquica. El tutor, en la seva conducció de mestre/professor, ha de motivar, acompanyar, convèncer, sense les eines que li donarien tenir un càrrec més alt en l’organigrama.

Segurament per això és tan important que els tutors rebin una formació acurada i pràctica en lideratge d’equips. El centre, les famílies i els alumnes s’hi juguen molt.

(En la segona part d’aquest article, concretarem propostes útils per fer aquesta tasca).