31 desembre 2012
Albert Lacruz, coordinador d’útil i col·laborador d’Edu21

El tutor també ha de liderar (i II)

En la primera part d’aquest article vam provar de raonar la necessitat que el tutor exerceixi lideratge sobre l’equip docent amb el qual treballa. Dit d’una altra manera: que recordi que els mestres/professors d’aquell grup són això, un equip, i que cal que treballin com a tal. Si el tutor agrupa, engresca, projecta sensació d’equip, l’acció tutorial sobre aquell grup d’alumnes serà rica i eficaç.
Una bona manera de detectar què fan, concretament, aquells tutors que lideren bé, és parlar directament amb docents de centres educatius. D’allò que ens diguin, de la valoració que facin dels tutors amb els quals treballen, podrem extreure’n factors comuns. Fem-ho, doncs. Els tutors més ben valorats als centres educatius fan coses com ara aquestes:

 • Tenen sempre molt en compte el Pla d’Acció Tutorial que s’hagi escrit i aprovat, el Projecte Educatiu del Centre i la tasca que fa el Departament Psicopedagògic. La verbalitzen sovint, hi fan referència quan parlen, recorden constantment aquests marcs globals d’actuació.
 • Quan parlen de tutoria i, en general, d’allò que es fa al seu centre educatiu, ho fan en primera persona del plural.
 • Condueixen les reunions tenint en compte les aportacions de tothom. S’esforcen per arribar a acords i donar importància a cada docent.


... és a dir, tenen sentit d’equip, pensen en termes d’equip.

 • Diuen coses com: “Hem de plantejar-nos aconseguir una millor adaptació del Lluís al grup”. O bé: “Cal que millorem la implicació de la família de la Maria”. O bé: “El mes de gener aquest grup hauria d’haver millorat la seva cohesió”.


... és a dir, saben posar reptes concrets i els transmeten amb il·lusió.

 • Coneixen, perquè s’han preocupat de conèixer-la, la relació de cada docent amb el grup i, si n’hi ha, les dificultats que hi té.
 • Coneixen les dificultats de cada docent amb alumnes concrets.
 • Coneixen, de la relació entre docents, aquella part que afecta el treball de l’equip (opinions contradictòries sobre un tema, per exemple).
 • Coneixen el rendiment dels alumnes en cada matèria.
 • Tenen converses amb els docents, per conèixer les seves posicions i motivacions.

... és a dir, coneixen bé la realitat i es preocupen dels membres del seu equip.

 • S’esforcen per explicar el PAT contínuament a l’equip docent i a la resta de tutors. Expliquen els motius pels quals cal fer les coses i procuren que ningú no tingui dubtes.
 • Comuniquen constantment el feed-back que reben de les famílies i dels alumnes amb qui parlen. No es guarden la informació, sinó que la comparteixen contínuament.
 • Comparteixen, també, informació sobre els resultats aconseguits amb alumnes i famílies.

... és a dir, s’esforcen constantment per comunicar i donar el màxim d’informació possible.

 • Són rigorosos a l’hora d’aplicar els acords presos en les reunions d’equip docent o d’avaluació.
 • Ajuden l’equip docent, proposant-li idees concretes per a posar en pràctica el PAT.

... és a dir, donen exemple i són coherents.

 • En les reunions, donen importància a les aportacions de tot l’equip docent i intenten aplicar les seves propostes. Saben gestionar emocionalment les reunions.
 • Animen l’equip docent a ser autònom, a prendre decisions i provar coses.

... és a dir, fan sentir-se útil i important a la gent.

 • Ajuden a entendre a cada mestre/professor que la seva visió no és l’única (sobretot aquells que, per raons de veterania o d’inseguretat, de vegades s’ho pensen).
 • Fan entendre que una visió global ajudarà més a l’alumne i la família.


... és a dir... projecten sensació d’equip.

Un bon lideratge es basa, sobretot, en l’expertesa, la implicació, l’exemple i la bona comunicació. I el tutor, que és responsable de liderar un equip docent, no ha d’oblidar-ho mai.