11 abril 2010
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)

Directors perquè decideixin

En el marc del desplegament de la LEC (llei d'educació de Catalunya), fa setmanes que circula l'esborrany del proper decret sobre la direcció dels centres. I les reaccions són molt variades. Certs aspectes de l'esborrany no han agradat als sindicats, segons comprovàrem en la darrera convocatòria de vaga del professorat. Altres sectors han valorat positivament el document perquè comparteixen la necessitat imperiosa de dotar de noves i més potents atribucions les direccions dels centres públics.

ENTRE ELS PRINCIPALS CANVIS que proposa l'esborrany cal assenyalar: la consideració dels directors com a autoritat pública; una major capacitat per administrar el centre, exercir de cap de personal i resoldre temes com les inassistències o la manca de puntualitat; més atribucions per organitzar la docència en funció del projecte educatiu, amb potestat de proposar alguns requisits (titulació, capacitació?) per als docents que vulguin ocupar determinats llocs; participar en la selecció dels professors interins; implicació en l'avaluació del professorat tot i que, al seu torn, el director també s'hagi de sotmetre a avaluació; proposar complements en la retribució del professorat, etc.

NO HI HA DUBTE QUE TOT AIXÒ requerirà una formació específica que, essencialment, haurà de recaure en les universitats. Caldrà estar amatents perquè aquesta formació garanteixi l'adquisició de competències eficaces per a les tasques de direcció en la línia que marca la LEC. I això no s'improvisa. No oblidem que els directors necessiten, a banda de coneixements sobre gestió, competències en els àmbits comunicatiu, emocional, de gestió de les relacions personals i de grup i, en definitiva, totes aquelles que els permetin exercir el lideratge d'equips humans en organitzacions complexes. Sense aquesta adequada formació, que encara s'ha de concretar, les noves funcions que el decret estableixi esdevindran paper mullat.

ALGUNS SECTORS HAN ALERTAT que les atribucions que figuren en el document per als directors dels centres públics comporten certs perills. N'assenyalen, sobretot, dos: el primer es refereix a la possibilitat que els directors, sota les noves prerrogatives, caiguin en favoritismes a l'hora de prendre decisions en l'avaluació del professorat o en les propostes per a determinats perfils laborals que afavoreixin, potser per amiguisme, alguns candidats en detriment d'altres. El segon perill adverteix que l'increment del lideratge de la figura del director podria fer decaure la cultura democràtica del treball en equip i de les decisions preses en comú pel claustre de professors.

TANMATEIX, AQUESTS SUPOSATS riscos es poden mitigar força. En el primer cas, es tracta que la supervisió de la tasca directiva d'un centre, periòdicament, es condueixi des de l'estricte rigor i a la llum dels compromisos establerts en el projecte de direcció aprovat. És bàsic que els inspectors tinguin prou mitjans per fer bé la seva feina. Contra la temptació de nepotisme cal transparència en les decisions i control extern exercit amb independència i, això sí, amb els recursos efectius -també econòmics- necessaris. Sense això no es produirà control extern i sense control es propicia l'abús i la corrupció. Contra el segon perill, el de la pèrdua de la cultura d'equip, cal constatar que, precisament, allà on més instaurada estigui la cultura participativa més possibilitats hi haurà que el director no caigui en personalismes ni arbitrarietats, donat que, en definitiva, qualsevol projecte de centre es materialitza en virtut de la implicació activa de tota la comunitat educativa.

DOTAR D'INSTRUMENTS per a una major professionalització de les direccions dels centres educatius públics apropa el seu estil de governança a la resta de centres del país (concertats i privats no concertats), alhora que constata que sense un lideratge clar no hi ha projecte educatiu singular, fort, ambiciós. Cal no oblidar que l'èxit de cadascun dels projectes de centre ens ha de conduir, globalment, a la millora significativa del nostre sistema educatiu.

http://paper.avui.cat/article/dialeg/188611/directors/perque/decideixin.html