13 març 2009
Enric Roca, coordinador d'Edu21

Descobrint i incentivant els talents

El proper dissabte dia 14 Edu21 celebrarà a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès la seva VIII Jornada sobre el tema de l’aprenentatge del talent i l’excel·lència en educació. Aquest és un repte cabdal pel nostre sistema educatiu i, per extensió, pel conjunt del país. Una societat que no aprofita el seu talent està condemnada a tenir-lo que importar de fora o, simplement, conformar-se en exercir un paper subsidiari en l’actual economia global.
No ens podem conformar a què romanguin ocults els nostres estudiants talentosos i a no aprofitar-los per aixecar el nivell general del conjunt del sistema. En els darrers anys hem fet un gran esforç per atendre la diversitat dels estudiants posant un especial èmfasi amb aquells que presenten diverses dificultats per l’accés a l’aprenentatge. Però una educació autènticament inclusiva vol dir que tothom troba en l’escola el lloc on aprendre al màxim de les seves possibilitats. L’aposta per l’equitat del sistema ha de ser totalment compatible amb la màxima qualitat dels resultats educatius del conjunt dels estudiants.

El sistema educatiu català ha de fer aflorar la banda alta dels resultats dels seus alumnes. Res no justifica que en el percentatge d’estudiants excel·lents ens trobem per sota la mitjana europea. Aquesta dada a més qüestiona els resultats equitatius del sistema. Si no hi ha excel·lents la mitjana s’iguala per baix. Cal prioritzar l’atenció dels alumnes talentosos i excel·lents sense que per això deixem d’atendre amb tota l’atenció necessària els que presenten més dificultats per accedir als aprenentatges escolars.

No estem parlant només, ni prioritàriament, dels alumnes amb sobredotació i, per tant, dels d’altes capacitats en quasi totes les àrees curriculars. Aquests els hem de saber diagnosticar correctament i atendre pedagògicament tal com les seves necessitats educatives demanden, però ens referim, sobretot, a una franja molt més àmplia d’alumnes. En aquest sentit, ens atrevim a afirmar que la majoria d’estudiants posseeixen, almenys. un o dos camps on demostren un especial i elevat talent. I aquests talents són diversos i no necessàriament coincideixen sempre amb les àrees acadèmiques escolars. Hi ha alumnes talentosos en habilitats socials, en destreses físiques i esportives, en aptituds musicals i artístiques diverses, en lideratge natural i conducció d’equips, en l’hàbil descoberta d’aspectes mecànics i instrumentals de tota mena; tenim nois i noies que presenten talent per a les matemàtiques però no per a la llengua i altres a l’inrevés, uns posseeixen altes capacitats per a les ciències experimentals però no pas per a les ciències socials, etc. Ens referim per tant, potencialment, a la majoria dels nostres estudiants. En conseqüència: aquest gran potencial no podem malbaratar-lo.

Què podem fer des de l’escola? Què estem fent ara? Què hem de canviar? Aquests aspectes seran tractats en la jornada d’Edu21 però avancem que caldria, sobretot, un autèntic canvi de paradigma educatiu, un nou enfocament  per encarar aquest repte. En primer lloc, per atendre correctament la diversitat, totes les diversitats, ens cal practicar fórmules organitzatives múltiples. Així, caldria disposar d’espais individualitzats recolzats per les TIC on cada estudiant avancés al seu ritme i en funció de les seves potencialitats; altres espais on, en grup reduït, estudiants que comparteixen un determinat talent puguin esperonar la creativitat i la innovació en un àmbit específic; grups reduïts constituïts per alumnes amb talents diferenciats i d’aptituds heterogènies per poder treballar de manera cooperativa; espais de tutoria a dos, o en grup petit, on un determinat estudiant d’altes capacitats, o amb un talent específic, fa partícip i/o ensenya o tutoritza el treballs dels altres; activitats col·lectives on tot el grup classe rep la intervenció docent unificada i on la totalitat dels alumnes pot dialogar i compartir el coneixement; espais internivells on es pot treballar per projectes, i no necessàriament només amb els nois i noies del centre, sinó en xarxes específiques via internet comunicades amb alumnes i centres d’arreu, etc. Les opcions metodològiques són múltiples perquè a hores d’ara ja són nombroses les possibilitats d’organitzar l’ensenyament i l’aprenentatge gràcies al treball en xarxes, a l’accés al coneixement global i a les possibilitats d’interaccions heterogènies que ofereix un espai de socialització privilegiat com és l’escola.

Davant d’aquestes reptes cal que els professionals de l’ensenyament debatin i posin en comú experiències, iniciatives, problemàtiques i bones pràctiques, perquè aprenent uns dels altres puguin oferir als seus estudiants, a tots ells, també als talentosos i excel·lents, les possibilitats que mereixen i hi tenen dret per aprofitar tot el seu potencial d’aprenentatge i d’accés al coneixement.

La jornada que organitza Edu21, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat, pot significar una fita important en aquest nou camí que cal emprendre sense més dilacions si volem situar Catalunya entre els països europeus capdavanters.