30 novembre 2015
Jaume Sarramona (Editorial Horsori)

Competències bàsiques i currículum

Aquesta obra clarifica què signifiquen les competències bàsiques, què aporten de nou al treball docent i què mantenen del vigent fins ara. Presenta les competències bàsiques que s'han determinat des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per als àmbits lingüístic, matemàtic, científicotecnològic i digital, a més d'una proposta de competències transversals per a totes les matèries. En cada capítol es trobaran les competències corresponents tant a l'educació primària com a la secundària obligatòria, amb unes orientacions per al seu tractament a les aules, així com recomanacions per a la seva avaluació.

http://tienda.horsori.net/home/356-ce-71-competencies-basiques-i-curriculum-9788415212300.html