4 febrer 2018
Jaume Sarramona

Competències bàsiques i currículum. Ciències Socials, Educació en valors, Educació artística, Educació física

Aquesta obra suposa la continuïtat del primer volum del llibre publicat el 2015 amb el mateix títol, Competències bàsiques i currículum. En aquell volum es van treballar les següents competències bàsiques: lingüística, matemàtica, científico-tecnològica i digital.

En el present volum es tracten les competències bàsiques corresponents a les Ciències Socials, l’Educació en valors, l’Educació artística i l’Educació física, tant de primària com de secundària obligatòria, a més d’un primer capítol que vol clarificar la naturalesa d’aquestes competències i el seu tractament metodològic i avaluatiu.

La finalitat del llibre és ajudar a avançar en la seva implantació generalitzada, després que sobre les competències, els objectius i els continguts del currículum s’hagués creat una certa confusió.

En conjunt es tracta d’una eina que pot ajudar als centres i als docents a elaborar els seus propis currículums, adaptats a les pròpies necessitats, però sota un referent compartit en tot el nostre sistema educatiu.

http://tienda.horsori.net/cuadernos-de-educacion/405-ce-78-competencies-basiques-i-curriculum-ciencies-socials-educacio-en-valors-educacio-artistica-educacio-fisica.html