12 febrer 2021
Carmina Pinya i Salomó, Secretària Executiva del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i amiga d'Edu21

Cap a una avaluació més competencial del sistema educatiu

Davant els canvis que experimenta la nostra societat esdevenint més complexa i diversa, el Sistema Educatiu necessita repensar-se i, segurament, canviar dinàmiques de treball als centres i repensar les metodologies.

 

El paper de l’avaluació en el canvi de paradigma educatiu

No es tracta senzillament de fer una millora epidèrmica, sinó que ens cal anar a les arrels del marc teòric educatiu perquè la transformació profunda que s’està donant a la societat necessita un canvi de paradigma educatiu, és necessari donar un nou paper als agents que operen en el sistema i, al mateix temps, hem de reconceptualitzar l’avaluació de manera que aquesta passi a ser una eina que possibiliti la innovació i la transformació educativa.

Parlar d’una nova manera d’avaluar vol dir avançar cap a una avaluació de desenvolupament que sigui efectiva per estudiar les pràctiques docents que s’estan duent a terme a les aules en aquesta situació d’innovació i canvi. Recollir informació respecte els fenòmens educatius en entorns dinàmics i canviants permet estudiar la pràctica docent, analitzar-la i actuar-hi de forma conseqüent. Caldrà preguntar-nos: què provoca la millora? Quin és el context òptim que permet desenvolupar l’aprenentatge i l’avaluació? De ben segur que una bona avaluació d’aula, de centre i de sistema és l’eina clau perquè es facin canvis en l’estratègia docent i d’aquesta manera reorientar la praxis i treballar de forma estratègica.

És des de la investigació educativa, feta des del propi centre, i a partir de les dades generades per aquest que és possible desenvolupar i millorar la realitat avaluada. Plantejar-se una avaluació qualificadora i certificadora és totalment insuficient per poder construir pensament estratègic i avançar en la millora de la qualitat educativa.

La voluntat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) no és entendre l’avaluació del sistema educatiu de forma centralitzada per controlar els centres, sinó que és la de donar eines perquè siguin els propis centres, que a partir dels resultats de les avaluacions dutes a terme pel seu alumnat, obtinguin informació vàlida que els permeti entrar en un procés de construcció de la qualitat del seu centre i, així, produir una transformació educativa que promogui l’educació d’una ciutadania més crítica i responsable personalment i socialment.

 

Les noves proves diagnòstiques

L’equip del CSASE actualment estem treballant per elaborar unes proves diagnòstiques que esdevinguin una eina de treball pels centres i, en l’exercici de la seva autonomia pedagògica, puguin fer una reflexió dels resultats obtinguts que permetin dissenyar estratègies per a la millora de l’aprenentatge de tot l’alumnat. Caldrà analitzar el nivell assolit en l’adquisició de les competències que estableix el currículum i al mateix temps actuar de forma preventiva i proactiva a fi de detectar les necessitats de cada un d’ells el més aviat possible i, d’aquesta manera, poder ajustar i agilitzar les actuacions pertinents i necessàries a cada cas.

Per elaborar la prova diagnòstica de finals de cicle inicial i els seus instruments d’avaluació es va crear un equip de treball format per tècniques docents del CSASE  juntament amb tècniques del Servei de Currículum d’Infantil i Primària, i vam comptar amb la col·laboració del Servei de Suports i Recursos Lingüístics, del CESIRE i també de mestres de diferents escoles de tot el territori.

L’objectiu d’aquesta prova diagnòstica és promoure una metodologia de treball competencial a partir de l’avaluació dels processos d’aprenentatge i dels productes resultat d’aquests. Entenem la prova com una eina que ha de permetre orientar la praxis i l’acció docent a partir de l’anàlisi dels resultats, la seva valoració i la modificació, o introducció de noves pràctiques docents, si es considera necessari,. Al mateix temps és un bon recurs per promoure el desenvolupament professional docent des de la reflexió sobre la pràctica als centres educatius.

La prova està dissenyada amb la idea que per a l’alumnat sigui una activitat competencial més, sense diferenciar-se massa del tipus d’activitat que estan acostumats a fer a l’aula. És per això que s’ha intentat que la proposta de treball estigui contextualitzada, pensant que d’aquesta manera per als nens i les nenes serà creïble i engrescadora. En aquest punt és molt important el paper del docent; la manera en com presenti l’activitat, l’acondueixi i la dinamitzi farà que l’alumnat cregui que és un repte real, fent que les activitats siguin més significatives i engrescadores i les farà guanyar en autenticitat.

En les avaluacions censals del CSASE els aplicadors són docents externs que actuen en un centre diferent del seu, amb unes directrius molt clares de no intervenir en el procés si no és per donar les orientacions i supervisar el bon funcionament de l’aplicació de la prova. En el cas de la prova diagnòstica de segon els aplicadors són els mateixos docents del centre, facilitant d’aquesta manera la incardinació d’aquesta activitat avaluadora en la quotidianitat del dia a dia de l’aula. Perquè això pugui ser així s’ha preparat una guia didàctica i es fan sessions de formació per a tots els docents del territori que estan interessats en aplicar les proves. La singularitat d’aquest curs ha fet que les sessions de formació enguany siguin en format virtual. Està previst que la formació comenci amb una presentació del marc conceptual de la prova i dels materials d’aquesta per acabar en un format més pràctic, en el que s’explica i es practica com fer les diferents activitats de la prova i com usar les rúbriques d’avaluació per a cadascuna d’aquestes propostes didàctiques.

Remarcar també la importància de que la prova ha de ser aplicada pel propi docent d’aula que manté el seu propi rol actiu, i que en cap moment es demana que es faci un canvi de la distribució habitual dels alumnes. Al preparar l’aplicació els mestres han de preveure les mesures i suports necessaris per atendre les necessitats de tot el grup classe.

Tot i que s’avaluen els àmbits lingüístic, matemàtic i de coneixement del medi és una prova única que presenta un tractament globalitzat. Podria ser un projecte qualsevol d’aula en el que es posen en joc diferents competències transversals. La prova avalua aspectes concrets de les competències i al mateix temps permet detectar les potencialitats i les mancances possibles per tal de buscar estratègies necessàries per reorientar el procés d’aprenentatge de l’alumne. Les activitats proposades són variades, combinen activitats escrites, orals i manipulatives. Algunes d’aquestes activitats són en equip i les que són individuals algunes vegades són prèvies i d’altres cops són posteriors a les grupals. Al mateix temps es promou l’ús de diferents llenguatges com el plàstic, l’oral, l’escrit, el matemàtic, el visual…

Al ser una prova d’avaluació de desenvolupament s’avalua tant el procés com el resultat final d’aquest. A destacar que s’han preparat unes rúbriques per facilitar l’avaluació, la qual és efectuada pel docent o docents que apliquen la prova en un grup classe. A les rúbriques es contemplen els criteris d’avaluació que detallen allò que volem saber si l’alumne és capaç de fer i s’estableixen uns indicadors d’avaluació graduats que faciliten poder determinar el nivell en el que es troba l’alumne. El nivell d’adquisició de la competència es valora segons la qualitat d’adquisició de la competència i segons el grau d’autonomia de l’alumnat.

Un cop feta l’avaluació els centres envien els resultats al CSASE, el qual elabora un informe confidencial per a cada centre i un informe general de tot el sistema amb els resultats de la mostra de centres que hi participen, de manera que permet referenciar cada un dels centres que ha passat la prova diagnòstica amb la totalitat que hi participen. A destacar la importància de què les dades són recollides pel propi centre. D’aquesta manera la prova diagnòstica de segon d’educació Primària genera una informació interna, però al mateix temps al rebre informació del sistema li permet articular els processos de construcció de la qualitat del centre.

Per altra banda, aquestes dades dels centres, permeten al CSASE tenir informació detallada del sistema, analitzar-la i elaborar els informes amb propostes que permetin definir i revisar les polítiques educatives i els programes d’innovació.

Per això una vegada els informes són enviats als centres, serà bo que els equips directius organitzin sessions de treball de cicle o claustre per revisar els resultats i fomentar l’anàlisi d’aquests. De ben segur que aquesta reflexió, que és molt important que es faci de forma col·lectiva, permetrà que la prova esdevingui una eina de millora per a l'aprenentatge de l’alumnat i pel mateix centre. Al mateix temps és una oportunitat per revisar, a la llum dels resultats de l’avaluació, el desenvolupament eficient dels projectes d’innovació educativa del propi centre.

Aquest nou model de proves diagnòstiques, més contextualitzades i globalitzades, pensem que ha de ser la guia a seguir per definir i crear les noves proves que estem elaborant al CSASE.

Actualment hem començat a treballar en les avaluacions diagnòstiques de quart d’Educació Primària i de segon d’Educació Secundària Obligatòria. La previsió és que l’avaluació censal diagnòstica d’aquests dos nivells educatius es pugui començar a dur a terme a partir de l’any 2023.