22 desembre 2008
Maite Gorriz, directora de l'IES Priorat

Lideratge i canvi en el sistema educatiu

Partint de la realitat del sistema educatiu danès, els diferents països participants en una visita a aquest país: Alemanya, Bèlgica, Espanya, Estònia, Finlàndia, Grècia, Itàlia, Portugal, Romania, Suècia i Turquia, conjuntament amb el país amfitrió, Dinamarca, plantejaren aspectes a tenir en compte en el lideratge en un moment de canvi dels sistemes educatius europeus. D’altra banda, com a conclusions personals, s’introdueixen possibles solucions per a un bon lideratge en el sistema educatiu català.
La visita d’estudis

El sistema educatiu danès és un sistema descentralitzat depenent administrativament de cada regió o municipality, on el terme educació comprèn l’àmbit escolar, social, sanitari i tot allò que envolta el propi jove. Aquest sistema té sentit en una societat, la danesa, que es basa en els principis pragmàtics de llibertat, diàleg i confiança. Això comporta que cada centre educatiu, liderat per un director, defineix el seu propi currículum i mètodes pedagògics, contracta al seu personal, docent, administratiu i de serveis, gestiona els seus recursos econòmics així com la conservació i millora de l’edifici, pensant sempre en la millor educació per al seu alumnat.

Durant la setmana de treball de l’estada els temes en què els participants varen fer més incidència foren:

 • Comparació entre els diferents sistemes educatius: des de la descentralització total del sistema educatiu danès on el líder (director) té la màxima responsabilitat i poder de decisió sobre tots els aspectes, fins la centralització total de Turquia on el director és un simple executor del que dictamina el Ministeri d’Educació.
 • La necessitat d’una formació en lideratge.
 • Els continus canvis que s’estan produint en general en els diferents sistemes educatius europeus.
 • Com pot un informe com el PISA modificar o no el currículum d’un sistema educatiu.
 • De quina manera es poden afavorir projectes que permetin impulsar un centre educatiu.
 • La importància de l’avaluació en tot procés.
 • La situació actual sobre la diversitat d’alumnat en un centre educatiu i com atendre la realitat de cada alumne.
 • La relació d’un centre educatiu amb les famílies.
 • La relació del director amb el professorat del centre.
 • Els problemes quotidians que ha de resoldre diàriament el director d’un centre educatiu.
 • Les responsabilitats d’un director.
 • L’horari del director i l’equip directiu en un centre educatiu i el seu sou.

Conclusions de la visita d’estudis

Com a principals conclusions destacaríem:

 • Els problemes sobre el lideratge de centres educatius a Europa són molt similars.
 • La gestió de centres educatius poden arribar a ser extremadament diferents segons el país al que ens referim.
 • Els aspectes positius de cada sistema educatiu d’un país concret són molt difícils de transferir a un altre, malgrat que sovint els polítics pretenen fer-ho tot convencent, al mateix temps, a la societat.

Algunes de les possibles solucions que aportaren de forma global els participants de la visita d’estudis per a la millora del sistema educatiu foren:

 • Cultura del diàleg, de la coresponsabilitat i la cooperació entre totes les parts implicades: govern central, autonòmic i local, famílies, professorat, alumnat i societat en general.
 • Trobar l’equilibri entre les directrius del Ministeri d’Educació, el Departament d’Educació i l’autonomia pròpia de cada centre educatiu.

Els dos punts anteriors comporten que el director d’un centre educatiu i les seves habilitats de lideratge són un aspecte crucial en tot procés de canvi per a una millora del sistema educatiu.
Propostes per al sistema educatiu català

A partir de l’experiència anterior explicitem algunes propostes dirigides al sistema educatiu de Catalunya:

a)    “Despolitització” del sistema educatiu: qualsevol càrrec dels que podem anomenar “intermedis” s’hi hauria d’accedir per les qualitats professionals de la persona i no pel color del carnet polític.

b)    Descentralització del sistema educatiu català en base a:

 • LOE: llei estatal
 • LEC: llei autonòmica
 • Govern/Institució local (cal definir-los?): determina el rumb de l’educació en el seu entorn
 • Centre educatiu: desenvolupa la qualitat de l’educació com a coneixedor de la realitat fent ús de l’autonomia de centre

 

c)    Els directors necessiten una formació de qualitat en lideratge.

d)    Revalorització del treball del director. Això significa:

 • Confiança en les direccions dels del Departament d’Educació.
 • Major autonomia.
 • Diàleg fluid amb totes les parts implicades en el sistema educatiu
 • Adequar el sou del director a les responsabilitats que assumeix
 • Una estabilitat a l’hora de la reelecció en el procés selectiu de directors.

 


Aquest article parteix de la visita d’estudi n. 322 (Leadership and change in the Educational System) realitzada del 6 al 10 d’octubre de 2008 a Haderslev, Dinamarca, i emmarcada en el Programa d’Aprenentatge Permanent de la Comissió Europea.