Joana Ferrer i Miquel

Doctora en Filosofia i Ciències de l’Educació, Llicenciada en Dret i professora catedràtica d’ensenyament secundari. Acompanyar, orientar… aportar coneixements, valors ètics i elements de reflexió a la decisió de l’altre. Des de 1987 és docent d’ensenyament obligatori i post obligatori amb exercici de càrrecs de funció tutorial i directiva, orientats a fomentar dins el centre la mirada i l’acció en equip de la funció docent tutor. Des de fa cinc anys exerceix la responsabilitat d’assessora tècnica del Servei d’Orientació del Departament d’Ensenyament i en fa dos que és la cap del Servei d’Orientació i Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament. La formació acadèmica li ha permès establir el diàleg entre la pedagogia, l’ètica i el dret, lligam que l’ha impulsat a dissenyar, planificar i avaluar programes de pedagogia aplicada al voltant de l’acompanyament de l’aprenentatge del jove estudiant, com a eix cabdal de la funció docent. Des de 1998 és formadora d’equips directius i docents sobre la implementació a l’aula i al centre d’un model d’aprenentatge competencial orientador, resultat d’un treball realitzat l’any 2011,  basat en la concreció dels criteris i indicadors de l’orientació educativa. El 2008 rep el Premi Arnau de Vilanova en motiu del treball Didàctica de la filosofia: la interacció entre la gestió de competències i l’avaluació formativa/formadora. El 2015 participa com a coautora en la comissió tècnica per al desplegament curricular de la matèria Cultura i Valors ètics a la secundària. De l’acció orientadora a la resposta competencial (Butlletí Edu21, 2015); La relació d’amistat: un nou model de ciutadania (VI Fòrum UIC,2015); La tasca d’orientar, avui (Revista Perspectiva escolar, 2016), són algunes de les seves publicacions més recents.